جلسه معارفه مديرعامل شركت در تاريخ ٩٧/٠٦/١٧ با حضور معاونت محترم مهندسي و قراردادهاي شركت بين المللي توسعه ساختمان برگزار شد و در جلسه شوراي هلدينگ مورخ ٩٧/٠٦/١٩ به طور رسمي حكم مدير عامل جديد مجموعه به ايشان تحويل شد .