بازدید مدیرعامل و معاونین محترم هولدینگ بین المللی توسعه ساختمان از نمایشگاه معرفی فرصتهای شغلی کشور در کیش مورخ 30 مهر 1397

 

 بازدید اقاي دكتر انصاري لاري مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش