اعضا هیات مدیره :

 

آقای احمد کمالی (رئیس هیات مدیره ) 

 

آقای یحیی رضایت (عضو هیات مدیره)

 

آقای سید علیرضا طباطبایی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره )