مدیران اجرایی شرکت:

 

آقای سید علیرضا طباطبایی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره )

 

 آقای محمدرضا سعیدی (مدیرمالی و اداری )