بازدید مدیر عامل محترم شرکت بین المللی توسعه ساختمان،

اعضا محترم هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی معلم

در مورخ 96/08/10 از پروژه رویای کیش